Meteen naar de inhoud

Privacybeleid

Privacyverklaring AVG/GPDR

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Klus & Klaar Multiservice is gevestigd te Amsterdam en is te bereiken via e-mail info@klus-klaar.nl of telefoon 06-41633786.

Artikel 2. Persoonsgegevens
Klus & Klaar Multiservice kan persoonsgegevens van u(w) (bedrijf) verwerken, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
· Naam contactpersoon;
· Adresgegevens;
· Telefoonnummer zowel vast als mobiel;
· E-mailadres;
Info wordt in vele gevallen door u zelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
· Opnemen van telefonisch contact wanneer daar door u om verzocht wordt;
· Schriftelijke benadering (per e-mail/post) indien u telefonisch niet bereikt kunt worden;
· Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
· Uitvoeren van ieder andere werkzaamheid om u als klant op de juiste en meest efficiënte wijze te kunnen ondersteunen.
Klus & Klaar Multiservice verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen ’Uitvoering Overeenkomst’ of ‘Toestemming door betrokkene’.

Artikel 4. Bewaartermijn
Klus & Klaar Multiservice zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt Klus & Klaar Multiservice zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 5. Delen met derden
Klus & Klaar Multiservice verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Mochten wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst toestemming te vragen.
Met organisaties die uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Klus & Klaar Multiservice blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).
Deze gegevensstromen zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Artikel 6. Beveiliging
Klus & Klaar Multiservice neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Klus & Klaar Multiservice.
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken.
Hiervoor dient u ook een afspraak bij Klus & Klaar Multiservice te maken.
Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek.
Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.
Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen
Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg, worden gepubliceerd.
Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.